SLOVAK 0010
ELEMENTARY SLOVAK 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
SLOVAK 0020
ELEMENTARY SLOVAK 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
SLOVAK 0030
INTERMEDIATE SLOVAK 3
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
SLOVAK 0040
INTERMEDIATE SLOVAK 4
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
SLOVAK 0210
INTENSIVE BEGINNING SLOVAK
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0211
BEGINNING INTENSIVE SLOVAK PITT/SLOVAKIA
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0220
INTENSIVE INTERMEDIATE SLOVAK
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0221
INTERMEDIATE INTENSIVE SLOVAK PITT/SLOVAKIA
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0222
INTERMIEDIATE INTENSIVE SLOVAK IN SLOVAKIA
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0230
ADVANCED INTENSIVE SLOVAK
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0231
ADVANCED INTENSIVE SLOVAK PITT/SLOVAKIA
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0232
ADVANCED INTENSIVE SLOVAK/BRATISLAVA
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0234
ADVANCED INTENSIVE SLOVAK IN SLOVAKIA
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
SLOVAK 0380
SLOVAK TRANSATLANTIC CULTURES
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
SLOVAK 0400
ADVANCED SLOVAK 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
SLOVAK 0410
ADVANCED SLOVAK 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
SLOVAK 0890
SLOVAK, CZECH, AND CENTRAL EUROPEAN FILM
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
SLOVAK 1250
A CULTURAL HISTORY OF SLOVAKIA
Typically Offered:
Typically Offered:
SLOVAK 1901
INDEPENDENT STUDY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring