CHEM 0080
CHEMISTRY, MAN, AND SOCIETY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0085
DRUGS AND THE HUMAN BODY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0089
CONCEPTS OF CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0100
PREPARATION GENERAL CHEMISTRY
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
CHEM 0100
PREPARATION GENERAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0101
GENERAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0102
GENERAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0103
BIOLOGICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Summer
Typically Offered: Fall, Summer
CHEM 0103
BIOLOGICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0105
PREPARATION GENERAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0106
CHEMISTRY OF THE ENVIRONMENT
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0107
CHEMISTRY OF THE ENVRN - LAB
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0110
GENERAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0110
GENERAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0110
GENERAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0111
GENERAL CHEMISTRY 1
Typically Offered:
Typically Offered:
CHEM 0111
GENERAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0112
GENERAL CHEMISTRY 2
Typically Offered:
Typically Offered:
CHEM 0112
GENERAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0113
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0114
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0120
GENERAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0120
GENERAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring, Summer
Typically Offered: Spring, Summer
CHEM 0120
GENERAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0150
GENERAL CHEMISTRY 1 ENGINEERS
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0151
GENERAL CHEMISTRY 2 FOR ENGINEERS
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0186
INTRODUCTION TO FUELS
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0187
DRUGS AND SOCIETY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0187
DRUGS AND SOCIETY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0188
DRUGS AND SOCIETY LAB
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0189
INTRODUCTION TO BIOFUELS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0190
CHEMISTRY FOR THE HEALTH PROFESSIONS
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0192
CHEMISTRY FOR HEALTH PROFESSIONS LABORATORY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0197
DIRECTED STUDY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0201
INTRODUCTION TO ANALYTICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0206
ORGANIC CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0207
ORGANIC CHEMISTRY 1 LAB
Typically Offered: Fall, Summer
Typically Offered: Fall, Summer
CHEM 0208
ORGANIC CHEMISTRY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0209
ORGANIC CHEMISTRY 2 LAB
Typically Offered: Spring, Summer
Typically Offered: Spring, Summer
CHEM 0230
FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0231
ORGANIC CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0232
ORGANIC CHEMISTRY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0233
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0234
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0235
FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY LAB
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0236
ORGANIC CHEMISTRY I ENGINEERS
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0237
ORGANIC CHEMISTRY 2 ENGINEERS
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0238
ORGANIC CHEM LAB ENGINEERS
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0240
INTRO TO EVIDENCE ANALYSIS
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0250
INTRODUCTION TO ANALYTICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0250
INTRODUCTION TO ANALYTICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0260
INTRODUCTION TO ANALYTICAL CHEMISTRY LAB
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0260
INTRODUCTION TO ANALYTICAL CHEMISTRY LAB
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0310
ORGANIC CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0310
ORGANIC CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0310
ORGANIC CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Summer
Typically Offered: Fall, Summer
CHEM 0320
ORGANIC CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0320
ORGANIC CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring, Summer
Typically Offered: Spring, Summer
CHEM 0320
ORGANIC CHEMISTRY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0325
ANALYTICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0330
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0330
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1
Typically Offered: Fall, Summer
Typically Offered: Fall, Summer
CHEM 0330
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0340
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0340
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 2
Typically Offered: Spring, Summer
Typically Offered: Spring, Summer
CHEM 0340
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 2
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0345
ORGANIC LABORATORY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0350
PRINCIPLES OF ORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0410
GENERAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0420
GENERAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0430
GENERAL CHEMISTRY 1 LABORATORY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0440
GENERAL CHEMISTRY 2 LABORATORY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 0710
UHC GENERAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0720
UHC GENERAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0730
UHC ORGANIC CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0740
UHC ORGANIC CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0745
ORGANIC LABORATORY: ANTIBIOTIC DISCOVERY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0755
ORGANIC CHEMISTRY LAB: RESEARCH EXPLORATION
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 0760
UHC GENERAL CHEMISTRY FOR ENGINEERS 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0780
UHC GENERAL CHEMISTRY FOR ENGINEERS 2
Typically Offered:
Typically Offered:
CHEM 0910
CHEMICAL PRINCPL HEALTH PROFESSN
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
CHEM 0910
CHEMICAL PRINCPL HEALTH PROFESSN
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 0910
CHEMICAL PRINCPL HEALTH PROFESSN
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0960
GENERAL CHEM FOR ENGINEERS 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 0970
GENERAL CHEM FOR ENGINEERS 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1000
MATHEMATICS FOR CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1010
SAFETY IN THE CHEMISTRY LABORATORY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1020
READING THE CHEMICAL LITERATURE
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1035
INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1130
INORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1130
INORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1131
INORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1133
SYNTHESIS & CHARACTERIZATION LAB
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1140
ADVANCED INORGANIC LABORATORY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1250
INSTRUMENTAL ANALYSIS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1250
INSTRUMENTAL ANALYSIS
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1255
INSTRUMENTAL ANALYSIS LAB
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1255
INSTRUMENTAL ANALYSIS LAB
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1260
INTERMEDIATE ANALYTICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1275
INTRODUCTION TO CHEMOMETRICS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1281
INSTRUMENTAL ANAL WRITING PRACT
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1291
CLINICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1301
PHYSICAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1302
PHYSICAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1304
ORGANIC ANALYSIS
Typically Offered:
Typically Offered:
CHEM 1305
ANALYTICAL INSTRUMENTATION
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1306
BIOCHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1308
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1310
SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1311
ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1312
ADVANCED BIOCHEMISTRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1317
INTRODUCTION TO SCIENTIFIC COMPUTATION
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1321
BIOCHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1322
BIOCHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1323
BIOCHEMISTRY LABORATORY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1327
INSTRUMENTAL ANALYSIS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1330
MEDICINAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1332
MEDICINAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1341
PHYSICAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1342
PHYSICAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1343
PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1351
GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABILITY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1360
INDEPENDENT STUDY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1371
UNDERGRADUATE RESEARCH
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1380
TECHNIQUES OF ORGANIC RESEARCH
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1380
TECHNIQUES OF ORGANIC RESEARCH
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1410
PHYSICAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1410
PHYSICAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1420
PHYSICAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1420
PHYSICAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1430
PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY 1
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1430
PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY 1
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1431
TOPICS IN PHYSCL CHEM WRIT PRAC
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1435
INTERPRETATION OF MASS SPECTRA
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1437
TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1440
PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY 2
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1451
CAPSTONE: CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1460
INTRO MODERN COMPUTATIONAL SCI
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1480
INTERMEDIATE PHYSICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1494
UNDERGRADUATE FACULTY ASSISTANT
Typically Offered:
Typically Offered:
CHEM 1497
DIRECTED STUDY: CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1498
DIRECTED RESEARCH: CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1499
INTERNSHIP: CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1540
INTRO TO MASS SPECTROMETRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1600
SYNTHESIS & CHARCTRZTN POLYMERS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1605
SYNTH & CHARCTRZTN POLYMERS LAB
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1620
ATOMS, MOLECULES AND MATERIALS
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1700
UNDERGRADUATE RESEARCH SEMINAR
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1700
UNDERGRADUATE RESEARCH SEMINAR
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1701
UNDERGRAD RES SEMINAR WRIT PRAC
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1702
UNDERGRADUATE RESEARCH WRITING
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1710
UNDERGRADUATE RESEARCH
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1711
UNDGR RESEARCH WRITING PRACTICUM
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1720
UNDERGRAD TEACHING EXPERIENCE
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1810
CHEMICAL BIOLOGY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1815
CHEMICAL BIOLOGY LABORATORY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1830
SYNTHETIC BIOLOGY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1880
CHEMICAL BIOLOGY FOR ENGINEERS
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 1902
DIRECTED STUDY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 1950
CHEMISTRY LAB INTERNSHIP 1
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 1951
CHEMISTRY LAB INTERNSHIP 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 1952
ANALYTICAL LABORATORY INTERNSHIP
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 2000
RESEARCH AND THESIS MS DEGREE
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 2090
SEMINAR IN CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 2110
CHEMICAL SYMMETRY: APPLICATIONS IN SPECTROSCOPY AND BONDING
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2120
DESCRIPTIVE INORGANIC AND ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2180
INORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 2190
SEMINAR IN INORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 2210
ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2220
CHEMICAL SEPARATIONS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2230
ANALYTICAL SPECTROSCOPY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2240
MASS SPECTROMETRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2290
SEMINAR IN ANALYTICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 2310
ADV ORGANIC CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2320
ADV ORGANIC CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2330
ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2370
SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2380
TECHNIQUES OF ORGANIC RESEARCH
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2390
SEMINAR IN ORGANIC CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 2430
QUANTUM MECHANICS AND KINETICS
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2440
THERMODYNAMICS & STATSTCL MECHNC
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2490
SEMINAR IN PHYSICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 2530
MOLECULAR SPECTROSCOPY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2540
INTRO TO MASS SPECTROMETRY
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2600
SYNTHESIS & CHARCTRZTN POLYMERS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2620
ATOMS, MOLECULES AND MATERIALS
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2700
GRADUATE RESEARCH SEMINAR
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2710
CHEMISTRY RESEARCH ROTATION EXPERIENCE
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2810
BIOLOGICAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 2820
BIOLOGICAL CHEMISTRY 2
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2830
SYNTHETIC BIOLOGY
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 2890
SEMINAR IN BIOLOGICAL CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 2970
TEACHING OF CHEMISTRY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 2990
INDEPENDENT STUDY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 3000
RESEARCH AND DISSERTATION PHD
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 3001
PREPARATION FOR THE STEM CLASSROOM
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 3002
ADVANCED LEARNING THROUGH EVIDENCE-BASED STEM TEACHING
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 3100
ADVANCED TOPICS INORGANIC CHEM 1
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 3110
ADVANCED TOPICS INORGANIC CHEM 2
Typically Offered: Fall, Spring
Typically Offered: Fall, Spring
CHEM 3300
ADVANCED TOPICS ORGANIC CHEM 1
Typically Offered: Summer
Typically Offered: Summer
CHEM 3310
ADVANCED TOPICS ORGANIC CHEM 2
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 3380
ORGANIC GROUP MEETING
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 3390
SYNTHETIC ORGANIC COLLOQUIUM
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
CHEM 3410
ADVANCED TOPICS PHYSICAL CHEM 2
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 3430
INTRO MODERN COMPUTATIONAL CHEM
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 3450
MOLECULAR MODELING AND GRAPHICS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 3460
INTRO MODERN COMPUTATIONAL SCI
Typically Offered: Fall
Typically Offered: Fall
CHEM 3480
KINETICS AND MOTION IN CHEM RXNS
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 3700
SCIENTIFIC PROPOSAL WRITING
Typically Offered: Fall, Summer
Typically Offered: Fall, Summer
CHEM 3800
ADVANCED TOPICS BIOLOGICAL CHEMISTRY 1
Typically Offered: Spring
Typically Offered: Spring
CHEM 3902
DIRECTED STUDY
Typically Offered: Fall, Spring, Summer
Typically Offered: Fall, Spring, Summer